Profesionáli vo svete farieb a náterov

Zákaznícka zóna

"Ak máte fyzický vzorkovník, alebo viete kód odtieňa, môžete si nechať vyhľadať odtieň v e-shope.

Zobrazíme ponuku farieb, pri ktorých vieme namiešať želaný odtieň.
Hľadanie odtieňa podľa kódu

11. Štatút súťaží

Štatút súťaže „letná súťaž o vecné ceny“

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2609/L.

II. Miesto konania súťaže a účel súťaže

1. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

2. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb organizátora súťaže.

3. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke „Farebný domov“.

III. Podmienky účasti na súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

IV. Termín a žrebovanie výhercu

1. Súťaž prebieha v termíne od 07. 08. 2019 (09.00.00 hod.) do 21. 08. 2019 (15.00.00 hod.).

2. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 22.08.2019, video zo žrebovania bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“. Ak sa nepodarí výhercu skontaktovať do 7 dní od žrebovania, organizátor si vyhradzuje právo na nové žrebovanie.

3. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

V. Pravidlá súťaže

1. Účastníkom súťaže sa stáva každá fyzická osoba, ktorá v termíne od 07. 08. 2019 do 21. 08. 2019 bude komentovať súťažnú fotografiu svojou odpoveďou na otázku „Čo plánujete vymaľovať?“ na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“.

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

3. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

4. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

VI. Výhra

1. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva cenu, ktorá pozostáva z vecných predmetov: skladacia nákupná plátená taška, 2x spinner, zápisník, tričko optiva (XL), mini valček s mini rámom a vaničkou.

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Od dani z príjmov sú oslobodené výhry a ceny do 350,00EUR podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

VII. Spôsob odovzdávania a prevzatia výhry

1. Po uverejnení výhercu na stránke „Farebný domov“ sociálnej sieti Facebook, požiadame cez túto sieť výhercu, aby nás kontaktoval cez správu na sociálnej sieti, alebo cez e-mail a zaslal nám jeho kontaktné údaje s adresou. Cena bude výhercovi odovzdaná individuálne organizátorom súťaže, pričom si s ním dohodne termín a spôsob prevzatia.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Výhru, ktorú sa nepodarí odovzdať výhercovi do 10 dní po žrebovaní, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, odovzdať ďalšiemu výhercovi, ktorý bude vyžrebovaný dodatočne, najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na odovzdanie výhier všetkým výhercom v zmysle tohto bodu.

VIII. Spôsob propagácie súťaže

Informácie o súťaži budú verejnosti poskytnuté na web stránke www.eshop.dejmark.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na stránke „Farebný domov“. Štatút súťaže bude uverejnení na stránke www.eshop.dejmark.sk. a výherca súťaže bude uverejnení na sociálnej sieti Facebook.

IX. Osobitné ustanovenia súťaže

1. Organizátor súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, takisto meniť podmienky štatútu počas súťaže. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke www.eshop.dejmark.sk a na facebookovej stránke „Farebný domov“.

2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

4. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora.

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

7. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

8. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

9. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

10. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.

11. Organizátor si pred odovzdaním ceny vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná.

12. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu alebo ju započítať s inými pohľadávkami iba po predchádzajúcom písomnom súhlase organizátora súťaže.

13. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

14. Na výhry nevzniká právny nárok.

15. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

16. Súťažiaci svojou účasťou na súťaži prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky a zároveň usporiadateľ súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

X. Ochrana osobných údajov

1. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva usporiadateľovi súťaže, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa, fotografia, vek, pohlavie za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži, odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas platí jeden rok, po uplynutí ktorého budú poskytnuté osobné údaje vymazané v súlade s ustanovením § 23 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku (alebo webovej stránke usporiadateľa súťaže). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas udelený podľa ods. 1. a 2. tohto článku., inak zanikne po uplynutí jedného roka ako je vyššie uvedené. V zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona o OOÚ má účastník súťaže právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich výmaz, náhradu škody. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi súťaže a má za následok stratu nároku na odovzdanie výhry, ak bude doručené pred jej odovzdaním.

2. Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor súťaže, spoločnosť Dejmark spol. s r.o. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://eshop.dejmark.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je odsúhlasený organizátorom súťaže a môže byť zmenený len organizátorom jedine formou písomných dodatkov.

2. Každý súťažiaci je oprávnený v sídle organizátora nahliadnuť do tohto štatútu.

3. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

4. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

V Martine 06.08.2019

Štatút súťaže „Putovanie štetcov ANZA“

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2609/L.

II. Miesto konania súťaže a účel súťaže

1. Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

2. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb organizátora súťaže.

3. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke „Farebný domov“.

III. Podmienky účasti na súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

IV. Termín a žrebovanie výhercu

1. Súťaž prebieha v termíne od 27. 11. 2018 (0.00.00 hod.) do 11. 12. 2018 (18.00.00 hod.).

2. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 12.12.2018, video zo žrebovania bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“. Ak sa nepodarí výhercu skontaktovať do 7 dní od žrebovania, organizátor si vyhradzuje právo na nové žrebovanie.

3. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

V. Pravidlá súťaže

1. Účastníkom súťaže sa stáva každá fyzická osoba, ktorá v termíne od 27. 11. 2018 do 11. 12. 2018 napíše do komentára (pod uverejnenú fotku) správnu odpoveď na otázku: „V ktorom štáte bol štetec Anza na návšteve?“ Táto otázka je zverejnená na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“.

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

3. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

4. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

VI. Výhra

1. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva ako cenu štetec Anza Platinum PRO Precision s drevenou rúčkou (15 mm) vyžrebovanému súťažiacemu, ktorý splní pravidlá súťaže. Hodnota výhry je 10,43 €.

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Od dani z príjmov sú oslobodené výhry a ceny do 350,00EUR podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

VII. Spôsob odovzdávania a prevzatia výhry

1. Po uverejnení výhercu na stránke „Farebný domov“ sociálnej sieti Facebook, požiadame cez túto sieť výhercu, aby nás kontaktoval cez správu na sociálnej sieti, alebo cez e-mail a zaslal nám jeho kontaktné údaje s adresou. Cena bude výhercovi odovzdaná individuálne organizátorom súťaže, pričom si s ním dohodne termín a spôsob prevzatia.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Výhru, ktorú sa nepodarí odovzdať výhercovi do 10 dní po žrebovaní, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, odovzdať ďalšiemu výhercovi, ktorý bude vyžrebovaný dodatočne, najneskôr do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na odovzdanie výhier všetkým výhercom v zmysle tohto bodu.

VIII. Spôsob propagácie súťaže

Informácie o súťaži budú verejnosti poskytnuté na web stránke www.eshop.dejmark.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na stránke „Farebný domov“. Štatút súťaže bude uverejnení na stránke www.eshop.dejmark.sk. a výherca súťaže bude uverejnení na sociálnej sieti Facebook.

IX. Osobitné ustanovenia súťaže

1. Organizátor súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, takisto meniť podmienky štatútu počas súťaže. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke www.eshop.dejmark.sk a na facebookovej stránke „Farebný domov“.

2. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

4. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora.

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

7. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

8. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

9. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

10. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.

11. Organizátor si pred odovzdaním ceny vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná.

12. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu alebo ju započítať s inými pohľadávkami iba po predchádzajúcom písomnom súhlase organizátora súťaže.

13. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko organizátora.

14. Na výhry nevzniká právny nárok.

15. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

16. Súťažiaci svojou účasťou na súťaži prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky a zároveň usporiadateľ súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

X. Ochrana osobných údajov

1. Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva usporiadateľovi súťaže, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa, fotografia, vek, pohlavie za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži, odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas platí jeden rok, po uplynutí ktorého budú poskytnuté osobné údaje vymazané v súlade s ustanovením § 23 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku (alebo webovej stránke usporiadateľa súťaže). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas udelený podľa ods. 1. a 2. tohto článku., inak zanikne po uplynutí jedného roka ako je vyššie uvedené. V zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona o OOÚ má účastník súťaže právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich výmaz, náhradu škody. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi súťaže a má za následok stratu nároku na odovzdanie výhry, ak bude doručené pred jej odovzdaním.

2. Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor súťaže, spoločnosť Dejmark spol. s r.o. Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://eshop.dejmark.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je odsúhlasený organizátorom súťaže a môže byť zmenený len organizátorom jedine formou písomných dodatkov.

2. Každý súťažiaci je oprávnený v sídle organizátora nahliadnuť do tohto štatútu.

3. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

4. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

V Martine 26. 11. 2018

Súhlasím Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na odkaz Viac informácií