Profesionáli vo svete farieb a náterov

Zákaznícka zóna

"Ak máte fyzický vzorkovník, alebo viete kód odtieňa, môžete si nechať vyhľadať odtieň v e-shope.

Zobrazíme ponuku farieb, pri ktorých vieme namiešať želaný odtieň.
Hľadanie odtieňa podľa kódu

13. Štatút súťaže - Tatry

Dodatok k štatútu súťaže o Wellness pobyt v Tatrách pre dve osoby

Organizátor súťaže sa rozhodol, ak sa nepodarí jednotlivých výhercov skontaktovať do 30.11.2018 (resp. Výherca výhru odmietne prijať / zriekne sa výhry), jednotlivé ceny (výhry) si organizátor ponechá a využije ich do ďalších súťaží.

V Bratislave 22. 11. 2018

Štatút súťaže o Wellness pobyt v Tatrách pre dve osoby

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá 1. ročníka súťaže s názvom „Súťaž o wellness pobyt“. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

Súťaž je dobrovoľná, určená pre každú fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sa v termíne súťaže zaregistruje pre odber noviniek (newslettera) na internetovom obchode: www.eshop.dejmark.sk, a vyjadrí súhlas s podmienkami súťaže.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A ÚČEL SÚŤAŽE

1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2609/L.

2. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb organizátora súťaže.

III. TERMÍNY A ŽREBOVANIE

1. Súťaž prebieha v termíne od 13. 07. 2018 (0.00.00 hod.) do 31. 10. 2018 (23.59.59 hod.).

2. Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční online vysielaním na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“ v utorok dňa 06. 11. 2018. Výhercovia budú do 09.11.2018 cez email kontaktovaní o výhre organizátorom súťaže. Ak sa nepodarí výhercu skontaktovať do 30.11.2018 (resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry), organizátor si vyhradzuje právo na nové žrebovanie.

3. Výsledky žrebovania a výhercovia súťaže (zoznam - meno a email) budú uverejnení na webovej stránke www.eshop.dejmark.sk a na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom stránky „Farebný domov“ dňa 08. 11. 2018.

4. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú traja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

IV. PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

1. Účastníkom súťaže sa stáva každá fyzická osoba, ktorá sa v termíne od 13. 07. 2018 do 31. 10. 2018 zaregistruje pre odber noviniek (newslettera) na internetovom obchode: www.eshop.dejmark.sk zadaním mena, priezviska a emailovej adresy a stiahne si ebook 6 krokov ako si dokonale vymaľovať steny“.

2. Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), sú z účasti na súťaži vylúčení.

3. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

4. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

5. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

1. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné ceny:

a) 1x wellness pobyt v Tatrách na 2 noci s polpenziou pre 2 osoby v hodnote 300 €

b) 1x komplet maliarskeho náradia s taškou na náradie

c) 9x dáždnik

d) 10x tričko

e) 20x nákupná taška

2. Každú cenu získa jeden súťažiaci, ktorý splní pravidlá súťaže a bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili v termíne od 13. 7. 2018 do 31.10. 2018 v súlade s podmienkami súťaže, uvedenými v tomto štatúte.

3. Každý účastník môže vyhrať iba jednu cenu.

4. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Od dani z príjmov sú oslobodené výhry a ceny do 350,00EUR podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

VI. SPÔSOB ODOVZDÁVANIA A PREVZATIA VÝHRY

1. Meno (v tvare: krstné meno a priezvisko), email výhercu ceny bude zverejnené na web stránke www.eshop.dejmark.sk a na sociálnej sieti Facebook, na stránke „Farebný domov“ dňa 06.11.2018. Ceny budú výhercom odovzdané individuálne organizátorom súťaže, pričom si s ním dohodne termín a spôsob prevzatia.

2. Ak sa nepodarí výhercu skontaktovať do 30.11.2018 (resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry), organizátor si vyhradzuje právo na nové žrebovanie.

VII. SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

Informácie o súťaži budú verejnosti poskytnuté na web stránke www.eshop.dejmark.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na stránke „Farebný domov“. Štatút súťaže a výherca súťaže budú uverejnení rovnako na web stránke www.eshop.dejmark.sk.

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚŤAŽE

1. Organizátor súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, takisto meniť podmienky štatútu počas súťaže. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní organizátor na svojej webovej stránke www.eshop.dejmark.sk.

2. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého súťažiaceho, ktorý by konal v rozpore s pravidlami súťaže, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v rozpore s dobrými mravmi, či ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno organizátora.

4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s cenou a jej využitím.

5. Organizátor si pred odovzdaním ceny vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná.

6. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu alebo ju započítať s inými pohľadávkami iba po predchádzajúcom písomnom súhlase organizátora súťaže.

7. Na výhry nevzniká právny nárok.

8. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

9. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt poskytnutých pre túto súťaž na marketingové účely organizátora spojené so súťažou, najmä za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Ich poskytnutie je dobrovoľné, pričom používanie osobných údajov účastníkov súťaže organizátorom bude výhradne v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Zároveň účastník súťaže v prípade výhry súhlasí, aby organizátor poskytol jeho osobné údaje partnerovi súťaže. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

2. Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor súťaže, spoločnosť Dejmark spol. s r.o. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento štatút je odsúhlasený organizátorom súťaže a môže byť zmenený len organizátorom jedine formou písomných dodatkov.

2. Každý súťažiaci je oprávnený v sídle organizátora nahliadnuť do tohto štatútu.

3. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

4. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Martine 12. 07. 2018

Súhlasím Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím na odkaz Viac informácií